PROJEKTY UNIJNE

W styczniu 2017 roku podpisalismy umowę o dofinansowanie projektu "Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w produkcji narzędzi postępowych kierunkiem rozwoju FNS FERMOT S.A." w ramach I Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Aktualne informacje, w tym zapytania ofertowe dotyczące inwestycji realizowanych w ramach projektu znaleźć można w zakładce projektu na dole strony.

Wcześniejsze projekty, przy których realizacji korzystaliśmy ze wsparcia Funduszy Europejskich:

  • W roku 2006, "Wzmocnienie pozycji Fermotu na międzynarodowym rynku narzędzi precyzyjnych", w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Priorytet 2. Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw Działanie 3: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
  • W roku 2012, projekt Nr: WND-RPLD.03.02.00-00-174/11 „Inwestycje w nowoczesny park maszynowy szansą na rozwój przedsiębiorstwa Fermot” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.
Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w produkcji narzędzi postępowych kierunkiem rozwoju FNS FERMOT S.A.
Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

17.11.2017 r - Informujemy, iż postępowanie ofertowe na dostawę Oprogramowania do symulacji tłoczenia blach na potrzeby FNS FERMOT S.A. z siedzibą w Skierniewicach zostało rozstrzygnięte. W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy Premium Solutions Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa. Oferta ta otrzymała największą liczbę punktów według kryteriów zamieszczonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia

07.11.2017 r - Ogłaszamy rozpoczęcie postepowania ofertowego na dostawę Oprogramowania do symulacji tłoczenia blach na potrzeby firmy FNS Fermot S.A. z siedzibą w Skierniewicach przy ulicy Sobieskiego 71.

Szczegóły udziału w postepowaniu oraz treść zapytania znajdują się w załącznikach poniżej:

- Zapytanie ofertowe na OPROGRAMOWANIE DO SYMULACJI TŁOCZENIA

- Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego na OPROGRAMOWANIE DO SYMULACJI TŁOCZENIA

- Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego na OPROGRAMOWANIE DO SYMULACJI TŁOCZENIA

- Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego na OPROGRAMOWANIE DO SYMULACJI TŁOCZENIA

- Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego na OPROGRAMOWANIE DO SYMULACJI TŁOCZENIA

Zapytanie ofertowe dostępne jest również w portalu Baza Konkurencyjności.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.04.2017 r - Postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup PRASY O NACISKU MIN 400T DO WSPÓŁPRACY Z NARZĘDZIAMI POSTĘPOWYMI O DUŻYCH GABARYTACH zostało rozstrzygnięte. W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta firmy: ZANI S.p.A., Metal Forming Machines, Centro Industriale Europeo, 32 22078 TURATE (CO), Włochy. Oferta ta otrzymała największą liczbę punktów według kryteriów zamieszczonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

03.03.2017 r - Ogłaszamy przetarg na zakup PRASY O NACISKU MIN 400T DO WSPÓŁPRACY Z NARZĘDZIAMI POSTĘPOWYMI O DUŻYCH GABARYTACH - szczegółowe informacje znajdują się w odnośnikach poniżej:

1. Zapytanie ofertowe PRASA

2. Załącznik nr 1 do zapytania

3. Załącznik nr 2 do zapytania

4. Załącznik nr 3 do zapytania

5. Załącznik nr 4 do zapytania

6. Załącznik nr 5 do zapytania

Zapytanie ofertowe dostępne jest również w portalu Baza Konkurencyjności

Poniżej znajdują się lista przeprowadzonych (zakończonych) postępowań przetargowych w ramach realizacji w/w projektu. Prosimy o kliknięcie w poniższe odnośniki w celu wyświetlenia pełnej treści dokumentów:

  • 27.02.2017 - Wyniki przetargu na zakup PRASY O NACISKU MIN 400T DO WSPÓŁPRACY Z NARZĘDZIAMI POSTĘPOWYMI O DUŻYCH GABARYTACH: Zgodnie z zapisem w punkcie 18. Zapytania ofertowego, Zamawiający skorzystał z prawa nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny.