PROJEKTY UNIJNE

Projekty, przy których realizacji otrzymaliśmy wsparcie z Funduszy Europejskich:

  • W roku 2006, "Wzmocnienie pozycji Fermotu na międzynarodowym rynku narzędzi precyzyjnych", w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Priorytet 2. Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw Działanie 3: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
  • W roku 2012, projekt Nr: WND-RPLD.03.02.00-00-174/11 „Inwestycje w nowoczesny park maszynowy szansą na rozwój przedsiębiorstwa Fermot” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.
  • W roku 2017, "Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w produkcji narzędzi postępowych kierunkiem rozwoju FNS FERMOT S.A." w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie II.3. Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałanie II.3.1: Innowacje w MŚP
  • W roku 2020 Fermot otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla FERMOT S.A.” w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w produkcji narzędzi postępowych kierunkiem rozwoju FNS FERMOT S.A.
Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu:

Kwota dofinansowania:

Inwestycje związane z realizacją projektu:

- budowa hali produkcjynej o pow. 653 m2

- zakup prasy mechanicznej 400 t

- zakup suwnicy 

- zakup szlifierki na płasko

- zakup oprogramowania do symulacji tłoczenia